Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego AUTOSAN H9.21

Wójt Gminy Ruda-Huta ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Gminy Ruda-Huta - autobusu szkolnego AUTOSAN H9.21 12.5t, Wersja: 41

W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004 z późn. zm.)

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Gmina Ruda-Huta
ul. Niepodległości 44
22-110 Ruda-Huta
Tel. (82) 568-60-33
strona internetowa: http://www.ruda-huta.pl/

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu publicznego:
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44 , 22-110 Ruda-Huta w dniu 27 października 2021 r. o godz. 10.00

3. Przedmiotem sprzedaży jest następujący składnik rzeczowy majątku ruchomego:
Autobus Marki: Autosan
Model: H9.21 12.5t, Wersja: 41
Nr identyfikacyjny pojazdu: SUASW3AAPYSO21626
Ilość drzwi: 2
Nr rejestracyjny: LCH A101
Rok produkcji: 2000 r.
Data pierwszej rejestracji: 15.05.2000 r.
Stan licznika (według wskazania na dzień ogłoszenia przetargu): 144 327 km
Ilość miejsc siedzących: 39
Pojemność silnika: 6540,00 cm3
Moc silnika: 110 KW (150 KM)
Rodzaj paliwa: olej nepędowy
Kolor powłoki lakierowej: pomarańczowy

Cena wywoławcza wynosi: 6400,00 zł brutto (słownie złotych sześć tysięcy czterysta złotych 00/100). Sprzedaż autobusu nie podlega opodatkowaniu podatkiem Vat na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.) w związku z art. 32 ust. 5, 6 i 7, art. 39 ust. 3, 4, 4a oraz art. 39 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

Wadium w wysokości 640,00 zł (słownie złotych sześćset czterdzieści złotych 00/100).
Minimalne postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej, niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4. Warunki uczestnictwa w przetargu:
1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium oraz oświadczenia w dniu przetargu o zapoznaniu się z warunkami przetargu i stanem technicznym przedmiotu przetargu.
2) Ze stanem technicznym autobusu można zapoznać się w dni robocze w godz. 08.00-14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Sprzedawany autobus można oglądać na placu przy Szkole Podstawowej, ul. Wójtowicza 9, 22-110 Ruda-Huta.
3) Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest terminowe wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj 640,00 zł (słownie sześćset czterdzieści złotych 00/100) z dopiskiem „Wadium do przetargu na sprzedaż autobusu AUTOSAN”
4) Wadium należy wpłacić w gotówce w PLN do dnia 22 października na konto Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach o/Ruda-Huta nr 02 8192 0002 2002 0020 0035 0007. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w rachunek.
5) Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia autobusu, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni po jego zakończeniu.
6) W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
7) Osoby fizyczne przystępujące do przetargu winny legitymować się dowodem osobistym oraz dowodem wpłaty wadium. Przedsiębiorcy dodatkowo zobowiązani są przedstawić aktualny odpis z KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych występujących w przetargu winni legitymować się stosownym pełnomocnictwem do występowania w przetargu w imieniu osoby prawnej.
8) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

5. Warunki przeprowadzenia przetargu:
1) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
2) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, będzie uchylać się od uiszczenia wpłaty pozostałej do zapłacenia kwoty i od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie.

6. Termin zawarcia umowy sprzedaży:.
1) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu pomniejszoną o wysokość wpłaconego wadium w terminie 7 dni od dnia zakończenia przetargu na konto Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach o/Ruda-Huta nr 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001.
2) Data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.
3) Wydanie pojazdu następuję niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia autobusu i zawarcia umowy.
4) Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za braki i wady ukryte sprzedawanego autobusu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu oraz zmiany warunków przetargu bez podania przyczyny.

8. Pozostałe informacje
1) Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, oraz pod numerem telefonu 82 568 60 33.
2) Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.ruda-huta.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ruda-Huta, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ruda-Huta.
3) Regulamin przeprowadzenia przetargu, zawierający wszystkie niezbędne dla uczestników informacje, dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Ruda-Huta oraz na stronie internetowej www.ruda-huta.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ruda-Huta.
4) Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie zamieszczone stronie internetowej www.ruda-huta.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ruda-Huta, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ruda-Huta.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (ogloszenie_wynik_autobus.pdf)informacja o wyniku I przetargu 62 kB
Pobierz plik (zarzadzenie_80_2021.pdf)zarządzenie 113 kB
Pobierz plik (zal_1_ogloszenie_I_przetarg_autobus.pdf)ogłoszenie 127 kB
Pobierz plik (zal_2_regulamin_I_przetargu_autobus.pdf)regulamin przetargu 115 kB
Pobierz plik (zal_nr_3_wzor_umowy_autobus.pdf)wzór umowy 121 kB
Pobierz plik (oswiadczenie_autobus.pdf)oświadczenie 81 kB
Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech