Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR”

granty ppgr

W związku z rozpoczęciem Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” Wójt Gminy Ruda-Huta zaprasza uprawnione rodziny – rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie gminy Ruda-Huta do złożenia deklaracji uczestnictwa w programie.

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

W ramach udzielonego Gminie Ruda-Huta grantu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy dla uczniów, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:

  1. dziecko / uczeń pełnoletni zamieszkuje na terenie gminy Ruda-Huta,
  2. dziecko / uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie / opiekun prawny),
  3. dziecko / uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Oświadczenie dla rodzica / opiekuna prawnego dziecka lub Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz jeżeli się posiada kopią dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w danym PGR należy złożyć do dnia 26 października 2021 r. w Urzędzie Gminy Ruda-Huta. Osobą do kontaktu jest Leszek Walczuk, tel. 82 568 60 33.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

loga

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech