Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Informacja o sesji Rady Gminy Ruda-Huta w dniu 24 listopada 2021 r.

Uprzejmie informuję, że sesja Rady Gminy Ruda-Huta odbędzie się w dniu 24 listopada 2021 roku o godz. 9.00  w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 24 września 2021 roku.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał rady gminy oraz informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja na temat podatku rolnego na 2022 rok.
 7. Informacja na temat podatku leśnego na 2022 rok.
 8. Informacja na temat przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie uchwalenia programu współpracy na 2022 rok Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
  2. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe dla osób fizycznych zamieszkałych w Gminie Ruda-Huta,
  3. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości,
  4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmskiemu,
  5. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ruda-Huta na 2022 rok,
  6. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Ruda-Huta na 2022 rok,
  7. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ruda-Huta”,
  8. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,
  9. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
  10. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  11. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
  12. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku,
  13. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie sesji.

  Przewodniczący Rady Gminy Ruda-Huta
  / - / Piotr Śliwa

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech