Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Informacja o sesji Rady Gminy Ruda-Huta w dniu 29 marca 2022 r.

Uprzejmie informuję, że sesja Rady Gminy Ruda-Huta odbędzie się w dniu 29 marca 2022 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 29 grudnia 2021 roku.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał rady gminy oraz informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie-Hucie za 2021 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ruda-Huta za 2021 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów i Rozwoju Gminy Ruda-Huta za 2021 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Ruda-Huta za 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Ruda-Huta,
  2. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki stanowiącej własność Gminy Ruda-Huta,
  3. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu,
  4. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego na 2023 rok,
  5. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ruda-Huta w 2022 roku”,
  6. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych w drodze darowizny,
  7. w sprawie zbycia nieruchomości,
  8. w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu,
  9. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Zakładu Usług Komunalnych w Rudzie-Hucie Sp. z o. o., ul. Targowa 6, 22-110 Ruda-Huta,
  10. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,
  11. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  12. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2022 roku,
  13. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie sesji.

  Przewodniczący Rady Gminy Ruda-Huta
  / - / Piotr Śliwa

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech