Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Ochrona walorów środowiskowych Gminy Ruda Huta poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery – Etap II

loga lubelskie

Wartość projektu:                             2.985.332,06 zł
Kwota dofinansowania z RPO WL:    2.210.003,11 zł

Celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego oraz zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (OZE). W ramach projektu zostaną zamontowane zestawy kolektorów słonecznych (2, 3 i 4 panelowa) na budynkach mieszkańców gminy Ruda-Huta (związane z budynkiem mieszkalnym i wolnostojące): łącznie 207 zestawy (526 paneli) o mocy 0,6838 MW. Z zainstalowanych kolektorów słonecznych będzie korzystać ponad 700 osób. Ponadto w ramach projektu zostaną zainstalowane 53 kotły opalane biomasą (pelet) w tym 26 kotłów na biomasę o mocy 15 kW oraz 27 kotłów na biomasę o mocy 25kW. Łączna moc kotłów to 1,065 MW. Zostanie zaktualizowana podstrona internetowa promująca odnawialne źródła energii – portal będzie wdrażał i promował rozwiązania, usługi i produkty czystej energii a także promował gminę, jako ośrodek czystej energii na obszarze preferencyjnym. W ramach projektu zostanie także wykonany System TIK, który w swoich założeniach będzie m.in. zbierać i przechowywać w centralnej bazie danych informacje o instalacjach OZE, produkcji energii w poszczególnych instalacjach, monitorować pracę instalacji OZE i w razie konieczności powiadamiać określonych użytkowników systemu o nienormalnych stanach czy przerwach w pracy instalacji, zarządzać instalacjami (wprowadzanie do systemu nowych urządzeń, wprowadzania zmian ich właściwości, itp.), generować raporty dotyczące ilości wyprodukowanej przez określone grupy instalacji( np. wg rodzaju instalacji, lokalizacji) energii w czasu, wizualizować rozmieszczenie instalacji na mapie, z możliwością symbolizacji wg rodzaju, mocy, itp. Przedmiotowy projekt jest spójny z „Programem ochrony powietrza strefy lubelskiej”, którego celem jest poprawa jakości powietrza do poziomów dopuszczalnych i docelowych, m.in. poprzez ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych poprzez stworzenie i realizację systemu zachęt do ich likwidacji lub wymiany na niskoemisyjne.

REZULTATY
Ilość instalacji – 260 szt. w tym:
- instalacje solarne 207,
- kotły na biomasę: 53.
Łączna ilość kolektorów – 526 szt.
Moc zainstalowana dla energii słonecznej: 0,6838 MW/rok;
Moc zainstalowana dla kotłów na biomasę: 1,065 MW
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 850,47 CO2/rok
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE:  1491,76 MWht/rok
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii: 1748,80 MW

Realizacja projektu bezpośrednio przyczynia się do zmniejszenia w gminie Ruda-Huta tzw. niskiej emisji, czyli szkodliwych substancji przedostających się do atmosfery w wyniku użytkowania urządzeń i instalacji grzewczych przez mieszkalnictwo indywidualne. Kolektory słoneczne są najmniej uciążliwe dla środowiska oraz nie podlegają też żadnym ograniczeniom środowiskowym. Ogromną zaletą energii słonecznej jest brak negatywnych konsekwencji dla środowiska podczas eksploatacji.

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech