Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców w gminie Ruda-Huta

Uchwała Nr XI/50/2011
Rady Gminy Ruda-Huta
z dnia 30 września 2011 roku

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) art.7 ust.3 i w związku z art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r Nr 95, poz. 613 z późn. zm)
-Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zwalnia się z podatku od nieruchomości na okres dwóch lat budowle lub budynki i ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, na których dokonano nowych inwestycji i utworzono co najmniej 3 nowe miejsca pracy w związku z tą inwestycją.

§ 2

1. Przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa; za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, przy czym przedsiębiorstwo jest nabywane przez niezależnego inwestora; za nową inwestycję nie uznaje się nabycia wyłącznie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa.
2. Przez utworzenie nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją należy rozumieć (łącznie);
a) miejsca pracy utworzone w okresie trzech lat od daty zakończenia inwestycji- w przeliczeniu na pełne etaty oraz;
b) nowe miejsca pracy, które będą utrzymane przez okres co najmniej trzech lat od ich utworzenia.

§ 3

1. Podatnik, który ubiega się o zwolnienie, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały lub który już korzysta z takiego zwolnienia ma obowiązek przedłożyć podmiotowi udzielającemu pomocy;
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 wyklucza możliwość udzielenia pomocy podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej.


2. Podatnik ma obowiązek przedkładania informacji lub dokumentów pozwalających na ocenę jego sytuacji ekonomicznej np. ( bilansu rachunku zysków i strat, rachunku przypływów pieniężnych za ostatni rok obrotowy, informacji o posiadaniu zaległości w zakresie zobowiązań publiczno-prawnych) lub oświadczeń, że nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

§ 4

Uchwała ma zastosowanie do inwestycji oddanych do użytkowania po jej wejściu w życie.

§ 5

1. Uchwała stanowi program pomocy de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz. Urz. WE L Nr 379 z 28.12.2006 r).
2. Zwolnienie jest udzielane z uwzględnieniem i na warunkach powyższego rozporządzenia oraz polskich przepisów dotyczących pomocy de minimis.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XII/69/2007 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 15 poz. 591 z dnia 5 lutego 2008 r.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ruda-Huta.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie do dnia 31 grudnia 2013 r.

 

 

Uchwała Nr XII/57/2011
Rady Gminy Ruda-Huta
z dnia 16 listopada 2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) art.7 ust.3 i w związku z art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r Nr 95, poz. 613 z późn. zm)
-Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XI/50/2011 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji wprowadza się następujące zmiany;

1. § 1 otrzymuje brzmienie:
Zwalnia się z podatku od nieruchomości na okres dwóch lat budowle i budynki lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, na których dokonano nowych inwestycji i utworzono co najmniej 3 nowe miejsca pracy w związku z tą inwestycją.

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ruda-Huta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie do dnia 31 grudnia 2013 r.

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech