Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Zapytanie ofertowe na stanowisko Koordynatora Projektu

Zapytanie ofertowe na stanowisko Koordynatora Projektu do projektu pt. „Tożsamość kulturowa lokalnych społeczności pogranicza ukraińsko-polskiego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych.

I. Wymagania konieczne:

II. Wymagania pożądane:

III. Zakres obowiązków:
Koordynator będzie pracował na pełny etat podczas realizacji mikro-projektu oraz wykonywał będzie następujące zadania:

 IV. Zatrudnienie
Koordynator będzie zatrudniony na podstawie umowy cywilno-prawnej. Osoba ta pracowała będzie 160 godzin miesięcznie.

V. Realizacja zadań
Realizacja zadań zaplanowanych w projekcie odbywać się będzie w siedzibie Biura Projektu - Urząd Gminy Ruda-Huta, a także w miejscach związanych z realizacja zadań po stronie  partnera mikroprojektu na terenie Polski i lidera mikroprojektu na terenie Ukrainy. Zamawiający w zakresie realizacji projektu udostępni pomieszczenia z meblami, komputerem, drukarką i dostępem do internetu oraz materiały biurowe celem prawidłowej realizacji projektu. Wniosek projektu dostępny jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego, w godzinach pracy.

VI. Okres wykonywania usługi:
Usługa wykonywana będzie przez czas trwania projektu - 6 miesięcy (kwiecień – wrzesień 2014 roku). W przypadku zmiany terminu realizacji projektu termin wykonania usługi zostanie uzgodniony przez strony odrębnym aneksem.

VII. Wymiar czasu pracy w projekcie:
 6 miesięcy

 VIII. Wymagane dokumenty:

  1. Oferta z podaną ceną (własnoręcznie podpisana).
  2. Curriculum Vitae zawierające dane personalne Kandydata, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej (własnoręcznie podpisane).
  3. Potwierdzenie doświadczenia przy realizacji projektów (umowy).


IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  Nazwa kryterium      Waga punktowa
                                                                        Cena (w Euro)      100%


"Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)".

X. Miejsce, termin i sposób doręczenia oferty na stanowisko objęte konkursem.

  1. Miejsce: Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta.
  2. Termin: do dnia 07.04.2014 r. do godz.12.00.
  3. Sposób doręczenia: wymagane dokumenty należy doręczyć na adres i w terminie określonym w ust. 1 i 2.
  4. Z wybranym Kandydatem zostanie podpisana umowa zlecenie na czas realizacji projektu.

 Szczegółowych informacji dotyczących ogłoszenia udziela Zastępca Wójta tel. 82 5686033.

 Ruda-Huta, dnia 31.03.2014 r.

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech