Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Zapytanie ofertowe na stanowisko Eksperta

Zapytanie ofertowe na stanowisko Eksperta w zakresie badania tradycji kulturowych pogranicza do projektu pt. „Tożsamość kulturowa lokalnych społeczności pogranicza ukraińsko-polskiego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych

I. Wymagania konieczne:


II. Wymagania pożądane:


III. Zakres obowiązków:
Ekspert będzie pracował na pełny etat podczas realizacji mikro-projektu oraz wykonywał będzie następujące zadania:


IV. Zatrudnienie
Ekspert będzie zatrudniony na podstawie umowy cywilno-prawnej. Osoba ta pracowała będzie 160 godzin miesięcznie.

V. Realizacja zadań
Realizacja zadań zaplanowanych w projekcie odbywać się będzie w siedzibie Biura Projektu - Urząd Gminy Ruda-Huta, a także w miejscach związanych z realizacja zadań po stronie partnera mikroprojektu na terenie Polski i lidera mikroprojektu na terenie Ukrainy.

VI. Okres wykonywania usługi:
Usługa wykonywana będzie przez czas trwania projektu - 3 miesiące (kwiecień - czerwiec 2014 roku). W przypadku zmiany terminu realizacji projektu termin wykonania usługi zostanie uzgodniony przez strony odrębnym aneksem.

VII. Wymiar czasu pracy w projekcie:
 3 miesiące

VIII. Wymagane dokumenty:

  1. Oferta z podaną ceną (własnoręcznie podpisana).
  2. Curriculum Vitae zawierające dane personalne Kandydata, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej (własnoręcznie podpisane).
  3. potwierdzenie doświadczenia przy badaniu historii (prace, publikacje).


IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  Nazwa kryterium      Waga punktowa
                                                                        Cena (w Euro)      100%

"Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)"

X. Miejsce, termin i sposób doręczenia oferty na stanowisko objęte konkursem.

  1. Miejsce: Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta.
  2. Termin: do dnia 07.04.2014 r. do godz.12.00.
  3. Sposób doręczenia: wymagane dokumenty należy doręczyć na adres i w terminie określonym w ust. 1 i 2.

Z wybranym Kandydatem zostanie podpisana umowa zlecenie na czas realizacji projektu.

Szczegółowych informacji dotyczących ogłoszenia udziela Zastępca Wójta tel. 82 5686033.


Ruda-Huta, dnia 31.03.2014 r.

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech